Podmienky

www.slovakdefender.net/infowww.slovakdefender.sk/infowww.slovakdefender.eu/infowww.slovakdefender.online/infoPovinnosťou každého užívateľa stránky je pred každým používaním stránky oboznámiť sa s týmito podmienkami, súhlasiť s nimi a dodržiavať ich.Ak sa užívateľ neoboznámi s týmito podmienkami pred začatím používania stránky, alebo s ich obsahom alebo len časťou obsahu nesúhlasí, nebodaj ich nedodržiava, je povinný upustiť od akéhokoľvek použitia stránky a ihneď z nej odísť.Ak je užívateľ mladší ako 18 rokov, alebo jeho spôsobilosť  je obmedzená, je oprávnený používať stránku len so súhlasom a pod dohľadom jeho zákonného zástupcu.Akýkoľvek obsah stránky, pridaný prevádzkovateľom, musí byť v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je dohodnuté inak.stránka je bezplatná informačná činnosť o zaujímavých a vyhľadávaných informáciach. Cieľom stránky je aj informovanosť jej užívateľov, zvyšovanie právneho povedomia užívateľov stránky a zlepšovanie ich informovanosti v najrôznejších témach, a to na základe vlastnej skúsenosti užívateľov, v súlade s týmito podmienkami a platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ taktiež sprístupňuje pre užívateľov stránky priestor na stránke na pridávanie a prezeranie si inzerátov odbornej literatúry, videí , internetových linkov.Prevádzkovateľ publikuje, poskytuje a zverejňuje všetky články,  videá, dostupné informácie a obsah stránok na internete bezplatne. Výnimkou je reklama, alebo inzercia tretích strán na stránke alebo dary tretích strán.Cieľom stránky nie je poskytovať žiadne právne rady, spracúvanie právnych rozborov, spisovanie listín, či iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci za odplatu. Tieto činnosti sú oprávnené vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitných zákonov a sú zaregistrované v príslušných registroch.VYHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽAAkýkoľvek obsah stránky má len informatívny charakter a účel a prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a ani za prípadné zmeny v obsahu stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, vymazať, zmeniť alebo akokoľvek inak upraviť, či obnoviť obsah na stránke (celý obsah stránky, alebo aj len jeho časť), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.Používanie stránky užívateľmi je len na vlastnú zodpovednosť a riziko každého užívateľa.Články tretích osôb, komentáre užívateľov a hodnotenia alebo názory užívateľov a iný obsah pridávaný užívateľmi stránky nevyjadrujú stanovisko prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom alebo iným osobám môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s akýmkoľvek používaním stránky. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom alebo iným osobám môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s nefunkčnosťou stránky alebo odstránením obsahu stránky.Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezporuchovosť, možnosť pripojenia sa na stránku a možnosť využitia jej obsahu na osobné účely.Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť, ani formu akejkoľvek reklamy, inzercie, či inej ponuky tretích strán alebo užívateľov na stránke a ani žiadnym spôsobom neručí alebo nezodpovedá za záväzky týchto tretích osôb alebo užívateľov. Ak užívateľ nadviaže, na základe týchto ponúk tretích strán alebo iných užívateľov na stránke, s tými tretími stranami alebo užívateľmi právny vzťah, nie je prevádzkovateľ účastníkom týchto právnych vzťahov a nevyplývajú mu z neho (ani nepriamo) žiadne práva ani povinnosti.Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiaden obsah tretích strán a užívateľov pridaný na stránku, ani za záväzky tretích osôb ponúkajúcich alebo sprostredkúvajúcich svoje služby na stránke.Hodnotenia, názory, skúsenosti užívateľov na stránke a iné informácie, odpovede, otázky a obsah zverejňovaný užívateľmi stránky vyjadrujú súkromné a individuálne názory výlučne len toho ktorého užívateľa stránky a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, porušenie autorských práv, porušenie práv k obchodnému menu, či práv na ochranu osobnosti, dobrej povesti, ako ani za ich vhodnosť, pravdivosť, účelnosť alebo odbornosť.ĎALŠIE PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA STRÁNKYObsah stránky je určený a prispôsobovaný širokej, odbornej i neodbornej verejnosti.Obsah stránky, ktorý je presmerovaný (prelinkovaný) na iné internetové stránky, alebo reklama, alebo inzercia tretích strán na stránke nie sú v zodpovednosti prevádzkovateľa a prevádzkovateľ ich správnosť ani pravdivosť nemôže ovplyvniť, a neschvaľuje ich obsah ani zobrazenie, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.Prevádzkovateľ negarantuje a nezodpovedá za aktuálnosť a správnosť obsahu stránky ani z dôvodu neustálych legislatívnych a iných zmien.Prevádzkovateľ nemá povinnosť zálohovať, ani nijako uchovávať obsah stránky, a to ani po jeho odstránení zo stránky, pokiaľ nie je v podmienkach uvedené inak, alebo pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.